Informacje dla uczniów i rodziców

mgr Barbara Małek

 

e-mail: bmalek@interia.pl

tel.: 123 724 331 (bezpośredni)

lub przez centralkę 122 735 611 wew. 37

Wypełnioną kartę naboru prosimy dostarczyć do sekretariatu naszej szkoły (w szkołach podstawowych Trzemeśni, Poręby i Zasani - poprzez szkołę macierzystą).

 

Do powyższej karty należy dołączyć 1 zdjęcie, kserokopię świadectwa i zaświadczenia ze sprawdzianu.

 

Inne informacje:

prosimy, aby uczniów zaopatrzyć w tanie obuwie zastępcze, koniecznie podpisane w widocznym miejscu (najlepiej tzw. „halówki”  z białą podeszwą),

zalecamy, aby uczniowie zabierali obuwie zastępcze do domu, jeżeli postanowią je pozostawiać w szkole na noc (na własną odpowiedzialność), powinni przechowywać je w podpisanych workach (niestety szkoła nie dysponuje zamykanymi szafkami w szatni),

w gimnazjum obowiązuje uczniów zakaz korzystania z telefonów komórkowych - ze względu na liczne kłopoty - dezorganizacja lekcji, potencjalne kradzieże itp.. Niezbędne kontakty telefoniczne uczniów z rodzicami mogą odbywać się poprzez telefon w sekretariacie,

uczniowie nie powinni przynosić do szkoły „dużych” ilości pieniędzy oraz cennych rzeczy. Prosimy o uświadomienie podopiecznym, aby pieniądze i cenne przedmioty nosili przy sobie, a nie zostawiali w szatni lub plecaku (zwłaszcza w dniach, w których jest wychowanie fizyczne),

rodzice uczniów posiadających opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej proszeni są o dostarczenie ich potwierdzonej kserokopii do naszego psychologa (mgr Barbara Małek p. nr 10),

prosimy również o informację, jeżeli dziecko wymaga szczególnego traktowania ze względu na stan zdrowia.

Usprawiedliwienia i zwolnienia powinny być napisane w dzienniczku ucznia (zeszycik A6 w kratkę). Ma on być podbity pieczątką szkoły oraz podpisany przez rodziców i wychowawcę)

Usprawiedliwienie nieobecności (tylko pisemne) - powinno zostać dokonane w pierwszych dniach po okresie nieobecności. Zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi rozporządzeniami - ostatecznym terminem usprawiedliwienia są 2 tygodnie od daty powrotu ucznia do szkoły. Po tym terminie - nieobecność będzie nieusprawiedliwiona!

Zwolnienia z zajęć (tylko pisemne) - prosimy podać datę, godzinę lekcyjną oraz powód! Zwolnienie musi być podpisane przez rodzica.

Postępowanie przy zwolnieniach z lekcji - uczniowie przedstawiają pisemne zwolnienie wychowawcy, który wyraża (podpis wychowawcy) zgodę.  (Wyjątkowo, gdy danego dnia wychowawca jest nieobecny, zwolnienia podpisuje dyrektor).

Z podpisanym przez wychowawcę zwolnieniem, uczeń udaje się do sekretariatu, celem zarejestrowania wyjścia w zeszycie zwolnień.

Prosimy dopilnować, aby uczniowie nie przynosili do szkoły telefonów komórkowych (problemy na lekcjach, możliwość zaginięcia lub kradzieży).

Pilne kontakty między rodzicami a dzieckiem mogą odbywać się poprzez telefon w sekretariacie szkolnym.

W sytuacjach, w których „uczeń z telefonem” będzie naruszał regulamin szkoły lub dezorganizował pracę, telefon może zostać „odebrany” przez nauczyciela i przekazany dyrektorowi. W takiej sytuacji telefon może odebrać tylko rodzic.

Prosimy, aby obuwie zastępcze było tanie („halówki”) o „białej” podeszwie,  koniecznie podpisane w widocznym miejscu.

Uczniowie mają obowiązek zabierać do domu obuwie zamienne.

Wszystkie przedmioty pozostawione na noc w szatni, mogą zostać przekazane rano dyrektorowi.

Wszelkie nieprawidłowości lub zaginięcia, uczniowie powinni zgłaszać woźnej, następnie wychowawcy.

Niedopuszczalne jest przechowywanie w szatni - pieniędzy, dokumentów, rzeczy wartościowych.

oraz ćwiczeń obowiązujących w naszym gimnazjum otworzycie Państwo klikając na:

podręczniki w PDF - wymaga darmowego AdobeReader,

podręczniki w RTF - wymaga edytora tekstu (np. WORD).

mgr Dorota Kocznur

dyr mgr Anna Skóra

 

e-mail:

tel.: 122 735 611 wew. 33

W ramach świetlicy prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w celu uzupełnienia braków w nauce oraz ćwiczenia  ortograficzne dla uczniów z problemami dyslektycznymi (obecność wyznaczonych uczniów - obowiązkowa).

 

Świetlica, z której mogą korzystać wszyscy uczniowie, zapewnia:

· opiekę nad uczniami dojeżdżającymi,

· warunki do odrabiania prac domowych,

· pomoc uczniom mającym trudności w nauce lub z zaległościami z powodu nieobecności w szkole: pomoc koleżeńska, praca indywidualna z uczniem, pomoc uczniom z problemami dyslektycznymi, ćw. ortograficzne itp.,

Uczniowie mają możliwość korzystania z komputera i Internetu. Mogą rozwijać swoje zainteresowania m. in. ekologiczne w Szkolnym Kole Ekologicznym i kole szachowym. Korzystać z gier i sprzętu świetlicy.

Elżbieta Kabaja - licencjonowana pielęgniarka

(gabinet obok wejścia na salę gimnastyczną)

Pole tekstowe: PSYCHOLOG - 2017/18
Pole tekstowe: ZAPISY do klasy pierwszej
Pole tekstowe: BIBLIOTEKA - 2017/18
Pole tekstowe: ŚWIETLICA sala G3, jadalnia - 2017/18
Pole tekstowe: USPRAWIEDLIWIENIA I ZWOLNIENIA
Pole tekstowe: TELEFONY KOMÓRKOWE
Pole tekstowe: SZATNIA
Pole tekstowe: PIELĘGNIARKA SZKOLNA - 2017/18
Pole tekstowe: WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - 2014/15
Pole tekstowe: OBUWIE ZASTĘPCZE

Materiały do szkolnej gazetki naszego gimnazjum prosimy przesyłać jako załącznik - pod adres gimtrze@gmail.com

 

Tekst ma zawierać:

 

- tytuł - DUŻYMI LITERAMI, czcionką Arial 14 -  wyśrodkowany,

- tekst - pisany czcionką Times New Roman 12 - wyjustowany (wyrównany do lewej i prawej),

- wcięcia - robione suwakami na ok. 0,5 cm (nie tabulatorami),

- podpis autora - wyrównany do prawej - kursywą,

- grafikę lub zdjęcie prosimy przesyłać - w osobnym pliku,

 

Tekst zapisujemy jako plik RTF (z rozszerzeniem .rtf)

- nazwa pliku - taka sama jak tytuł.

Zwolnienie powinno posiadać datę, nazwę lekcji, którą uczeń opuszcza, powód oraz być podpisane przez rodziców. Z tak wypełnionym zwolnieniem uczeń zgłasza się do wychowawcy celem uzyskania jego akceptacji (podpisu). (Zwolnienie może podpisać dyrektor, ale tylko wtedy gdy danego dnia wychowawca jest nieobecny). Z podpisanym przez wychowawcę zwolnieniem, uczeń udaje się do sekretariatu zarejestrować się w zeszycie wyjść.

Pole tekstowe: ZWOLNIENIA z lekcji
Pole tekstowe: GAZETKA - „PRYMUS”

W okresie letnim:

- podkoszulek, spodenki, skarpetki, „halówki”.

(tylko do zajęć sportowych, przebierane po zajęciach).

 

W okresie zimowym (chłodnym) dodatkowo:

- dres, czapka, rękawiczki.

Pole tekstowe: STROJE na wychowanie fizyczne

Jeżeli chcecie sprawdzić jakimi książkami dysponuje nasza biblioteka, czy są wypożyczone, kiedy zostaną zwrócone, jakie macie wypożyczone książki oraz wiele innych danych statystycznych  - kliknijcie na poniższy link:

http://10.0.0.23/scripts/mol2000opac.dll

Powyższy link działa na wszystkich komputerach w naszej szkolnej sieci.

Stan waszego konta bibliotecznego można sprawdzać po podaniu nazwiska i imienia oraz hasła. Hasło możecie wymyślić sami, ale uaktywnić je może tylko nauczyciel bibliotekarz.

Pole tekstowe: ELEKTRONICZNY katalog biblioteczny

Jak to zrobić? Czytaj ze zrozumieniem informacje na w/w stronie! Nie rozumiesz - zostaniesz przeszkolony na zajęciach informatyki przez Ireneusza Szczepaniaka i dyrektora Andrzeja Jaska.

 

Terminy: (nie wolno ich przegapić)

 

Do 05 maja zostaną wprowadzone Wasze dane osobowe (prosimy nie zakładać kont indywidualnych!).

 

Do 5 maja odbierasz własny login i hasło do serwisu u Ireneusza Szczepaniaka. Po zalogowaniu do serwisu - obowiązkowo sprawdź swoje dane osobowe! Każdą niezgodność (nawet niewielką) natychmiast zgłoś!

 

Do 12 czerwca do godz. 1500 - w tym terminie musisz dokonać wyboru szkół i klas, wydrukować podanie i dostarczyć je do szkoły pierwszego wyboru do weryfikacji. (Uwaga drukować w PDF lub obrócić kartkę na poziomo przed wydrukowaniem). Po wydrukowaniu podania nie wolno nic zmieniać w systemie, bo podanie zostanie odrzucone. Weryfikacja blokuje możliwość zmian.

 

Do 22 czerwca do godz. 1200 - zostaną wprowadzone Wasze osiągnięcia, oceny i wyniki egzaminu. Obowiązkowo sprawdź poprawność! Każda niezgodność może spowodować odrzucenie przy weryfikacji!

 

Do 27 czerwca do godz. 1200 - dostarczacie oryginalne dokumenty (świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminów, oryginały dokumentów o osiągnięciach) potwierdzające Wasze osiągnięcia do szkoły pierwszego wyboru do weryfikacji.

 

30 czerwca do 1000- publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

Do 5 lipca do 1500 - OBOWIĄZKOWO!!! Potwierdzacie wolę podjęcia nauki w szkołach, do których się dostaliście (czyli  zgłaszacie się w szkole wyboru).

Jeżeli tego nie zrobicie - system Was pominie i pozostanie Wam rekrutacja uzupełniająca!!!

 

7 lipca do 1200 - PUBLIKACJA LIST PRZYJĘTYCH.

· informacja w postaci listy przyjętych na drzwiach szkoły,

· powyższy serwis internetowy dla gimnazjalisty,

· SMS dla chętnych.

Pole tekstowe: NABÓR DO SZKÓŁ średnich - 2016/17

Wyboru szkół i klas dokonasz poprzez Internet pod adresem: malopolska.edu.com.pl

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

7:45 - 15:00

7:45 - 15:00

dzień wewnętrzny

7:30 - 15:00

7:45 - 13:45

mgr Justyna Żelazna

9:45 - 13:30

7:00 - 12:00

8:30 - 14:00

7:00 - 12:30

9:45 - 16:00

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

9:00 - 12:00

9:00 - 12:00

9:00 - 12:00

Zasań

Poręba

Objaśnienie ze strzałką w górę: skocz do góry
Objaśnienie ze strzałką w górę: skocz do góry
Objaśnienie ze strzałką w górę: skocz do góry

mgr Barbara Jaśkowiec

 

e-mail: bped1@op.pl

Pole tekstowe: PEDAGOG - 2017/18

Aleksandra Hanula

7:00 - 9:45, 10:45 - 15:00

8:45 - 10:45, 11:30 - 15:00

9:45 - 10:45, 11:30 - 16:00

10:45 - 16:00

7:00 - 8:45

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

mgr Jacek Łętocha

14:30 - 16:00

7:00 - 8:30

8:45 - 9:45

poniedziałek

środa

piątek

mgr Jacek Łętocha

12:00 - 16:00

wtorek

Objaśnienie prostokątne:

dodatkowy serwis

·  komunikaty

·  lekcje

·  zastępstwa

·  kalendarz

·  nauczyciele

·  klasy

·  itp.